Wybierz:

Działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
finansowana jest
z dotacji udzielonej przez
Powiat Wadowicki
i współfinansowana
z budżetu Gminy Andrychów.

DZIĘKUJEMY!


Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Historia Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej kontynuuje wychowanie pozaszkolne zapoczątkowane przez Dom Harcerza. Powstał on w Andrychowie zgodnie z decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie z końcem grudnia 1951 roku - była to pierwsza tego typu placówka w ówczesnym powiecie wadowickim. W 1957 roku Ministerstwo Oświaty zmieniło jego nazwę na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a 30 maja 1974 roku Urząd Powiatowy w Wadowicach przekształcił je w Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Od 1 lutego 2000 roku do 31 grudnia 2016 roku placówka była integralną częścią Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie. Z dniem 1 stycznia 2017 roku decyzją Rady Miejskiej w Andrychowie stała się publiczną placówką oświatowo - wychowawczą o nazwie "Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie”.

Pracą tej placówki, mającej siedzibę w lewym skrzydle zamku przy ulicy Krakowskiej (do 2013 roku), a obecnie przy ulicy Metalowców 10, kolejno kierowali: Zofia Kołaczkowska, Janina Szczepańska(1966-1971), Irena Żydek(1971-1973), Danuta Putek (1973-1991), Maria Wojewodzic (1991-1996), Maciej Mościcki(1996-1998), Alicja Załęcka (1998-1999). Od 1 lutego 2000 roku placówka stała się integralną częścią Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, którego dyrektorem byli: Alicja Mrzygłód (2000-2003), Jacek Bylica (2003-2009), Marta Kajzer (2009-2016). Obecnie pełniącą obowiązki dyrektora jest pani Sylwia Kolber.

Dom Harcerza prowadził swoją działalność w trzech pracowniach: technicznej, artystycznej i przyrodniczej. W domu Kultury Dzieci i Młodzieży najbardziej rozbudowany był dział artystyczny(10 kółek). Prowadzono tu zajęcia dla radioamatorów, amatorów fotografików, kursy gospodarstwa domowego, działały kółka szkutnicze, lotnicze, łucznicze, modelarskie, trwały kursy języków obcych. Dużą popularnością cieszyły się kółka robótek ręcznych oraz wszystkie imprezy masowe. Do najciekawszych należały: wycieczki, zgrupowania, wieczorki taneczne, konkursy, zimowe międzyszkolne rozgrywki w szachy, warcaby, a dla najmłodszych wieczory bajek i zabaw.
Prace młodych hobbystów wyróżniane były na wystawach wojewódzkich i wysyłane na wystawy centralne. Dzieci brały udział w powiatowych konkursach recytatorskich i czytelniczych organizowanych z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy czy Dni Andrychowa.

W 1972 roku w trakcie obchodów 20-lecia istnienia placówki, dyplomy i odznaczenia "Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej" wręczono długoletnim pracownikom-instruktorom: Łucji Pająk i Antoniemu Budzie.

Po reorganizacji i zmianie nazwy w 1974 roku Ognisko Pracy Pozaszkolnej stało się placówką wychowania pozaszkolnego, której celem jest stwarzanie warunków do  wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych i obowiązków domowych. Powiększono wtedy liczbę zespołów i kół zainteresowań, wzrosła liczba uczestników oraz instruktorów prowadzących zajęcia.

W pracy Ogniska zawsze dużą uwagę zwracano na muzykę i aktywność fizyczną. Różnorodne formy ruchu powiązano z muzyką, a tańce miały charakter zbiorowej zabawy. Największym powodzeniem cieszył się zespół tańca nowoczesnego i klasycznego.

Najmocniejszą stroną placówki były zespoły taneczne i rytmiczne, np.: Katarzynki, Roztańczone papużki, UFO, Wesoła szesnastka, Tenutki, zespół tańca nowoczesnego Rapina i inne. Ćwiczeniami dziewcząt kierowali: Maria Wojewodzic i Sławomir Piekarski.

Zainteresowania sportowe rozwijały sekcje: judo, karate, łucznicza i szachowa. Ta ostatnia prowadzona przez Janusza Wiktora odnosiła sukcesy podczas turniejów, rozgrywek i finałów szachowych- w 1989 roku zdobyto mistrzostwo juniorów młodszych Europy w Szwecji.

Wymienić wszystkich instruktorów pracujących w OPP jest równie trudno jak wyliczyć wszystkie osiągnięcia placówki. Niektóre z nich jednak warto przedstawić.

Już w 1954 roku zespół muzyczny prowadzony przez M. Adamczyka uzyskał pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych. Natomiast zespół taneczny prowadzony przez Agnieszkę Żurek zdobył pierwsze miejsce w eliminacjach za poloneza. W tym samym roku prowadzony przez nią zespół wystawił sztukę M. Gerson-Dąbrowskiej pt. Laleczka z saskiej porcelany- pokazano ją w Andrychowie, Wadowicach, Oświęcimiu. W 1958 roku program przygotowany przez panią A. Żurek na konkursie recytatorskim uzyskał I miejsce. W 1960 roku dział techniczny zajął II miejsce w województwie, a jego prace zostały wysłane na wystawę centralną. W 1957 roku prace koła fotograficznego także pokazane były na wystawie centralnej. Na zawodach centralnych w 1959 roku Wanda Swakoń z koła łuczniczego uzyskała III miejsce - zespół dziewcząt również III. W 1971 roku harcerze zdobyli puchar Ministerstwa Oświaty i Wychowania i sukces ten powtórzyli w 1973.Zespół taneczny w II mistrzostwach Polski Zespołów Tanecznych RADOM 79 uzyskał wyróżnienie w półfinałach, a filateliści zakwalifikowali się do finału w Bartoszycach. W 1985 roku zespoły taneczne prowadzone przez D. Putek i Z. Paździor uzyskały wyróżnienia na X Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych - Żywiec 85. W 1998 roku na X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Oświęcim Protestem Przeciwko Wojnie - Chcemy Żyć w Pokoju spośród 10 nagród 5 otrzymały prace z andrychowskiego OPP.

Przez pewien okres czasu losy tej placówki nie były do końca wiadome. Rok 1999 nie przyniósł właściwych rozwiązań do kogo ma należeć placówka. Pomimo braku kierownictwa Ognisko nie zgasło, a pracujący w nim wychowawcy nadal prowadzili swoje grupy. Działały wówczas: koła wokalno - taneczne, taneczne, instrumentalne, grupy plastyczne oraz koło języka niemieckiego i modelarskie.
Po włączeniu placówki w strukturę Ośrodka Wspierania Rodziny rozszerzono ofertę o zajęcia dla młodzieży. Zajęcia prowadzono w kilkunastu zespołach: koło modelarskie prowadził Sławomir Piekarski, aerobik Jolanta Koloch, rytmikę Alicja Załęcka, koło j. niemieckiego Jolanta Koloch, zajęcia instrumentalne Sławomir Piekarski, wokalno-taneczne Alicja Załęcka, grupy plastyczne Maria Wojewodzic, chór KONSONANS Zbigniew Czarniak, koło teatralne Iwona Kaczmarek, zespół tańca BREAK DANCE Piotr Stach, kółko sceniczne Bożena Polak, koło rękodzieła i tańca artystycznego Magdalena Gaudyn oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego MAŁY ANDRYCHÓW instruktor Władysław Koźbiał.

W latach istnienia OWR działały ponadto: grupa teatralna VERBA (prowadząca Marta Paczyńska), klub podróżnika (Krzysztof Paczyński), grupy języka angielskiego (Agnieszka Nadajczyk-Górczak), koła szachowe i grupa kulinarna.

Od 13 stycznia 2014 r. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie przenosi swoja siedzibę do Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie przy ul. Metalowców 10.

Z dniem 31 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Andrychowie likwiduje Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, a od 1 stycznia 2017r. ponownie zakłada jako samodzielną jednostkę budżetową publiczną  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie. Pełniącą obowiązki dyrektora placówki zostaje Pani Sylwia Kolber, później wybrana na to stanowisko w drodze konkursu.

Obecnie zajęcia w Ognisku prowadzą: Sylwia Kolber – plastyczne, Alicja Mrzygłód – rytmika i koło kulinarne, Maja Sikorska – teatralne, Marta Wołek – Bury – język angielski, Robert Ślęzak – szachowe, Marek Bakalarski – wokalno – instrumentalne, Joanna Biczak – taniec i zumbę.

Uczestnikami Ogniska są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, i średnich. Bogata oferta pozwala im na rozwój w różnych kierunkach. Niewątpliwie atutem tej placówki są nieodpłatne zajęcia i dowolność wyboru dokonywana przez uczestnika zajęć.

Całej działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nie sposób ocenić tylko po wymiernych sukcesach jej wychowanków. Uczestnicy zajęć nie tylko rozwijają swoje talenty, wzbogacają wiedzę, pożytecznie spędzają wolny czas, ale uczą się też funkcjonowania w społeczeństwie, zawiązują nowe przyjaźnie.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie ze swoją działalnością ma stałe miejsce w życiu kulturalnym naszego miasta i Powiatu Wadowickiego.

Sukcesy i dotychczasowy rozwój placówki to wynik wspólnego działania nauczycieli wychowanków i ich rodziców. Dzieci i młodzież chętnie i licznie uczestniczą w zajęciach (obecnie ponad 300 osób). 
Nieustannie pracujemy nad jakością oferowanych przez nas zajęć. Organizujemy konkursy, turnieje, wyjazdy, warsztaty i wycieczki w czasie ferii zimowych i letnich. Ważną częścią naszej działalności są pokazy, wystawy, warsztaty, koncerty i występy okazjonalne. Nasi nauczyciele to nie tylko profesjonalna kadra, ale również pasjonaci, dzięki którym dzieci odkrywają swoje umiejętności, możliwości i talenty.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zostało powołane Orzeczeniem Organizacyjnym przez Urząd Powiatowy w Wadowicach dnia 30 maja 1974 roku.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zostało powołane Orzeczeniem Organizacyjnym przez Urząd Powiatowy w Wadowicach dnia 30 maja 1974 roku.

Działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
finansowana jest z dotacji udzielonej przez Powiat Wadowicki
i współfinansowana z budżetu Gminy Andrychów.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką publiczną wychowania pozaszkolnego, której celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, organizowanie i przygotowanie do racjonalnego korzystania z czasu wolnego.

Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież ucząca się.

Zajęcia z wychowankami placówki prowadzą nauczyciele, którzy są odpowiedzialni za jakość
i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków. Kadra pracująca
w Ognisku to wykwalifikowani nauczyciele, którzy nie szczędzą sił i zaangażowania aby zajęcia były interesujące, atrakcyjne i wpływały na rozwój psychofizyczny wychowanków.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, uwarunkowane jedynie pisemnym zezwoleniem rodziców na udział w grupie czy zespole

Zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć. Telefon Ogniska nr (33) 432 27 60.
Działalność Ogniska wspierają rodzice wychowanków skupieni w Radzie Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej  w Andrychowie.

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, ul. Metalowców 10 w godzinach pracy sekretariatu,  u nauczycieli prowadzących zajęcia lub bezpośrednio na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Andrychowie ul. Krakowska 112
nr: 75 8110 0000 3001 0040 7955 0002.

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60