Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.ognisko.andrychow.eu

Wstęp deklaracji

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://www.ognisko.andrychow.eu/

Dane teleadresowe jednostki:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
Ul. Metalowców 10
34-120 Andrychów

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-30

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część załączników jest w postaci skanów
 • brak struktury nagłówków w artykułach


Ułatwienia na stronie

Na stronie internetowej http://www.ognisko.andrychow.eu  w komputerach stacjonarnych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, naciśnięcie klawisza Ctrl+  umożliwia powiększenie strony, naciśnięcie Ctrl Shift U umożliwia czytanie strony na głos oraz podświetlenie tekstu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Rusinek 
e-mail: ognisko@andrychow.eu 
Telefon: 33 432 27 60

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie przy ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów spełnia niektóre z podstawowych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • do budynku można wejść dwoma wejściami (wejście z lewej strony budynku jest niedostosowane dla osób na wózku inwalidzkim), drugie wejście - główne(z prawej strony budynku) posiada podjazd, naprzeciwko znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w budynku brak instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń, na parterze budynku jest toaleta przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna, informacja udzielana przez pracowników),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego,
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności OPP w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania.  

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60