Akty prawne

 

UCHWAŁA NR XXVII-275-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie założenia publicznej placówki oświatowo – wychowawczej pod nazwą „Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie”, nadania jej statutu i podpisania aktu założycielskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zakłada się jako jednostkę budżetową publiczną placówkę oświatowo -
wychowawczą o nazwie „Ognisko Pracy Pozaszkolnej” z siedzibą w Andrychowie.
2. Akt założycielski placówki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zakładanej placówce nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Majątek Ogniska Pracy Pozaszkolnej stanowić będzie majątek ruchomy niezbędny do funkcjonowania Ogniska, a dotychczas stanowiący część majątku likwidowanego Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman BabskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-275-16 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 24 listopada 2016 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
PUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZEJ

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 , art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) z dniem 1 stycznia 2017 r. zakłada się publiczną placówkę oświatowo - wychowawczą o nazwie „Ognisko Pracy Pozaszkolnej” z siedzibą w Andrychowie.
Andrychów, dnia 24 listopada 2016r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-275-16 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 24 listopada 2016 r.

 

STATUT OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Pełna nazwa placówki brzmi: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, zwane dalej „Ogniskiem”. Siedziba placówki mieści się w Andrychowie przy ul. Metalowców 10.
2. Ognisko jest placówką oświatowo-wychowawczą, dla której organem prowadzącym jest Gmina Andrychów.
3. Zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w niniejszym Statucie, wykonuje Burmistrz Andrychowa.
4. Ogniskiem kieruje Dyrektor Ogniska. Dyrektora Ogniska powołuje i odwołuje Burmistrz Andrychowa.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie.
6. Ognisko działa na podstawie:
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 2
1. Ognisko prowadzi zajęcia w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie.
2. Ognisko może realizować zadania również poza swoją siedzibą.
Rozdział II. Cele i zadania Ogniska

§ 3.
Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, prozdrowotne, kulturalne, profilaktyczne, sportowe i rekreacyjne, poprzez:
1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
a) rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
c) kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej,
d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
2) organizowanie:
a) imprez kulturalnych, w szczególności przeglądów, wystaw i festiwali,
b) wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
c) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
3) realizowanie programów profilaktyczno – wychowawczych:
a) promujących zdrowy styl życia i postawy proekologiczne,

b) kształtujących właściwe postawy zapobiegające patologiom społecznym i zachowaniom destrukcyjnym,
c) kształtujących normy i zasady społeczne,
d) uczących umiejętności dokonywania właściwych wyborów, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz w sytuacjach zagrożeń,
e) kształtujących umiejętność asertywnego wyrażania swoich potrzeb, stanowiska i poglądów.
Rozdział III. Organy Ogniska

§ 4.
Organami Ogniska są:
1) Dyrektor Ogniska,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Wychowanków.

§ 5.
1. Do zadań Dyrektora Ogniska należy w szczególności:
a) opracowywanie rocznego planu pracy,
b) zatwierdzanie tygodniowego harmonogramu pracy Ogniska,
c) kierowanie działalnością Ogniska oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego (do sprawowania nadzoru pedagogicznego może zostać wyznaczony nauczyciel),
e) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju,
f) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
g) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ogniska i nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem,
h) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
i) stwarzanie warunków do działania w Ognisku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.
2. Dyrektor Ogniska w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ogniska,
b) przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Ogniska,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień dla nauczycieli placówki oraz pozostałych pracowników placówki.
3. Dyrektor Ogniska w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz
Samorządem Wychowanków.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora Ogniska zastępuje go osoba przez niego upoważniona na podstawie
odrębnego pełnomocnictwa.

§ 6.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ogniska.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) Dyrektor Ogniska jako przewodniczący,
b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ognisku.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora Ogniska obrady Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel - członek
Rady Pedagogicznej wybrany większością głosów.
5. Zebrania organizowane są z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w miarę potrzeb, w szczególności przed rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu zajęć w każdym roku szkolnym.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań. Przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności placówki.
8. Obecność nauczyciela na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.
9. Rada Pedagogiczna, w zależności od potrzeb, może powoływać stałe lub doraźne zespoły, komisje, grupy robocze.

§ 7.
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie programów i planów pracy Ogniska,
b) inicjowanie i podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę Pedagogiczną;
e) zatwierdzanie wniosków opiekunów grup i innych pracowników Ogniska w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
f) współpraca z Radą Rodziców w zakresie rozwoju działalności Ogniska, w szczególności w zakresie
współorganizowania imprez, promocji, itp.
g) uchwalanie Statutu Ogniska i jego zmian,
h) zatwierdzanie nauczyciela opiekującego się Samorządem Wychowanków.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy Ogniska, tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego placówki,
c) wnioski Dyrektora Ogniska o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora Ogniska w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatkowych prac i czynności.
3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie
z funkcji Dyrektora Ogniska.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
jej członków.
5. Dyrektor Ogniska może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor Ogniska niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez nauczycieli w ustalonej kolejności. Wpisu do Księgi Protokołów należy dokonać w terminie do 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej.

7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także pracowników zatrudnionych w Ognisku.

§ 8.
1. W Ognisku działa Rada Rodziców, która pracuje w oparciu o regulamin Rady Rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w Ognisku, wybrani w wyborach na ogólnym zebraniu rodziców lub na zebraniach w poszczególnych grupach.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Ogniska z wnioskami i opiniami
dotyczącymi działalności Ogniska.
4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które są
przeznaczone na wsparcie działalności statutowej Ogniska.

§ 9.
1. W Ognisku działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu Wychowanków.
2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ogniska.
3. Organy Samorządu określone w Regulaminie Samorządu Wychowanków są jedynymi reprezentantami ogółu
wychowanków.
4. Samorządem opiekuje się nauczyciel zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
5. Działalność Samorządu ma na celu w szczególności:
a) współdziałanie z innymi organami Ogniska w zakresie organizacji życia placówki,
b) przedstawianie Dyrektorowi Ogniska i Radzie Pedagogicznej propozycji, przedsięwzięć wynikających z potrzeb wychowanków Ogniska,
c) dbałość o przestrzeganie praw dziecka,
d) zapobieganie konfliktom, dbanie o dobrą atmosferę w grupach, dbałość o sprzęt i pomoce dydaktyczne,
e) reprezentowanie wychowanków na zewnątrz placówki.
6. Samorząd przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej Ogniska na koniec
każdego roku szkolnego.

§ 10.
1. Wszystkie organy Ogniska powinny ze sobą zgodnie współdziałać w ramach swoich kompetencji.
2. Zasady współdziałania organów Ogniska:
a) wychowankowie przedstawiają swoje wnioski i opinie organom Ogniska przez swoich reprezentantów w Samorządzie Wychowanków,
b) Samorząd Wychowanków przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Ogniska lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tego organu,
c) wnioski są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni,
d) wszystkie organy Ogniska zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Ognisku:
a) konflikt pomiędzy nauczycielem a wychowankiem rozwiązuje Dyrektor Ogniska; od decyzji Dyrektora Ogniska może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego; odwołanie wnosi jedna ze stron; odwołanie nie może być wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji,

b) konflikty pomiędzy nauczycielami rozwiązuje Dyrektor Ogniska; w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego placówkę; odwołanie wnosi jedna ze stron; odwołanie nie może być wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji,
c) konflikt pomiędzy Dyrektorem Ogniska a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ
prowadzący Ognisko,
d) konflikty pomiędzy rodzicami a organami Ogniska rozwiązuje Dyrektor Ogniska; od decyzji Dyrektora Ogniska może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego bądź organu nadzoru pedagogicznego – zgodnie z kompetencjami; odwołanie wnosi jedna ze stron; nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji.
Rozdział IV. Organizacja pracy Ogniska

§ 11.
1. W Ognisku organizowane są zajęcia stałe i okresowe, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki są stałe formy zajęć (koła, grupy, zespoły), które ujęte są w tygodniowym harmonogramie pracy Ogniska, dostosowanym do potrzeb środowiska. Harmonogram może być korygowany w trakcie roku szkolnego i każdorazowo jest zatwierdzany przez Dyrektora Ogniska.
3. W Ognisku mogą być organizowane zajęcia okazjonalne:
a) zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży nie będących wychowankami,
b) imprezy środowiskowe, kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe, sportowe i inne,
c) wycieczki, biwaki, półkolonie.
4. Zajęcia odbywają się w siedzibie Ogniska lub poza nią.

§ 12.
1. Stałą formę zajęć tworzy się dla grupy obejmującej co najmniej 12-stu wychowanków. W szczególnych przypadkach, na wniosek Rady Pedagogicznej, organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków w grupie.
2. Tygodniowy wymiar zajęć w formach stałych wynosi do 4 godzin (1godz. - 45min).

§ 13.
1. Ognisko prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
2. Zajęcia w formach stałych prowadzi się od poniedziałku do soboty. W formach masowych zajęcia mogą być
prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy (konkursy, wycieczki, festyny, turnieje, itp.).

§ 14.
1. Nabór dzieci i młodzieży odbywa się co roku w ostatnim tygodniu sierpnia i w dwóch pierwszych tygodniach września.
2. Dopuszcza się możliwość zapisu uczestnika na zajęcia w trakcie roku szkolnego za zgodą Dyrektora Ogniska i nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 15.
1. Organizację zajęć stałych w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ogniska opracowany przez Dyrektora Ogniska, w terminie ustalonym przez organ prowadzący.
2. Arkusz organizacyjny jest corocznie zatwierdzany przez organ prowadzący Ognisko.
3. Ognisko opracowuje własne programy i plany pracy.

§ 16.
Ognisko współpracuje z rodzinami wychowanków, szkołami, instytucjami kultury i innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz środowiskiem lokalnym, poprzez udział oraz organizowanie i współorganizowanie: imprez, koncertów, turniejów, wystaw, konkursów i innych wspólnych przedsięwzięć.

§ 17.
1. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wychowanków, a także ochronę przed przemocą, demoralizacją, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej, ustala się, że nauczyciele prowadzący zajęcia zapewniają opiekę nad wychowankami w trakcie zajęć.
2. Wychowankowie mają zagwarantowaną opiekę i bezpieczeństwo podczas imprez i wycieczek organizowanych przez placówkę.
Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy Ogniska

§ 18.
1. Zajęcia z wychowankami w Ognisku prowadzą nauczyciele, a w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić inne osoby.
2. Placówka może zatrudniać pracowników administracyjno – biurowych i obsługi.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
4. Działalność Ogniska może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń
wolontariuszy określają odrębne przepisy.

§ 19.
1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z wychowankami prowadzi nauczyciel, który jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
2. Do głównych zadań nauczyciela należy:
a) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób atrakcyjny, zachęcający do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć,
b) opracowanie planu pracy i jego realizacja;
c) nabór członków do stałych form zajęć, rozpropagowanie ich wśród dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
d) określenie zasad uczestnictwa w danej grupie lub imprezie,
e) organizowanie, współorganizowanie i udział w różnorodnych imprezach o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
f) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i imprez,
g) systematyczne prowadzenie dokumentacji;
h) współpraca z pracownikami administracyjno – biurowymi i obsługi w zakresie dbania o estetykę pracowni oraz
wyposażenia pracowni w sprzęt i pomoce naukowe,
i) współpraca z rodzicami, szkołą oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań Ogniska.
3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują pracę zgodnie z zakresami czynności określonymi na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zadań zleconych przez Dyrektora Ogniska.
Rozdział VI. Wychowankowie Ogniska

§ 20.
1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz w szczególnych przypadkach osoby dorosłe.
2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ognisko jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach więcej niż jednej grupy zainteresowań.

4. Uczestnicy zajęć mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na fundusz specjalny placówki tzw. „Radę
Rodziców”.

§ 21.
Wychowankowie mają prawo do:
1) poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasad zawartych w Konwencji Praw Dziecka,
2) współdecydowania i współodpowiedzialności za profil funkcjonowania Ogniska,
3) rozwoju osobowości poprzez rozwój zainteresowań i zdolności.

§ 22.
Do obowiązków wychowanka należy:
1) systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
2) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Ogniska,
3) przestrzeganie zasad BHP, p-poż.,
4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek,
5) usprawiedliwianie nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 23.
1. Za aktywne uczestnictwo w życiu Ogniska, osiągnięcia w konkursach, przeglądach, turniejach wychowanek
może być nagrodzony:
a) ustną pochwałą lub wyróżnieniem przez nauczyciela,
b) listem pochwalnym skierowanym do ucznia, rodziców, dyrektora szkoły,
c) nagrodą Dyrektora Ogniska.
2. Wobec wychowanka Ogniska, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków stosuje się kary:
a) ustne upomnienie lub nagana udzielona przez nauczyciela,
b) naganę Dyrektora Ogniska przekazaną do informacji rodziców, dyrektora szkoły,
c) skreślenie z listy wychowanka Ogniska.
3. Uczestnik zajęć, wobec którego stosuje się karę, ma prawo odwołać się do Dyrektor Ogniska w ciągu 3 dni od ukarania, a w przypadku skreślenia z listy w ciągu 7 dni.
4. Ponowne wpisanie wychowanka na listę uczestników zajęć możliwe jest po uzyskaniu zgody Dyrektora Ogniska i Rady Pedagogicznej Ogniska.
5. W Ognisku nie stosuje się kar naruszających godność osobistą i prawa wychowanka.

§ 24.
1. Skreślenie wychowanka z listy uczestników zajęć stałych bez zgody Rady Pedagogicznej następuje
w przypadku:
a) na prośbę rodzica, opiekuna prawnego.
b) na wniosek nauczyciela w przypadku długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach
(5 nieobecności pod rząd).
c) rezygnacji uczestnika z zajęć.
2. W pozostałych przypadkach skreślenie wychowanka z listy uczestników zajęć stałych wymaga zgody Rady Pedagogicznej.

§ 25.
1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika Ogniska wychowankowi przysługuje prawo złożenia skargi do Dyrektora Ogniska; skargę może złożyć sam wychowanek lub jego rodzic/opiekun prawny.
2. Skargi przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
3. W przypadku skargi pisemnej złożonej do Dyrektora Ogniska, Dyrektor Ogniska rozpatruje ją na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i w terminie do 7 dni informuje skarżącego o podjętych decyzjach.
4. Odwołanie od decyzji Dyrektora Ogniska rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 26.
1. Ognisko prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut Ogniska umieszcza się w miejscu dostępnym dla uczestników zajęć oraz rodziców i opiekunów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

 

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60